Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost od
Veřejnoprávní smlouva č. 38/VS/2015 15.07.2015
Vyhlaška č.1/2009 o místních poplatcich 01.01.2009

Vyhláška č.2/2015 o odpadech

12.10.2015
Vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
Směrnice pro oběh účetních dokladů  
Směrnice pro schvalování hospodařských operací a učetních dokladů 13.09.1999
Směrnice pro provedení inventarizace 01.06.2014
Směrnice pro vedení hmotného a nehmotného majetku a zásob 01.06.2014
Směrnice podrozvaha 23.02.2015
Směrnice pro časové rozlišení 23.02.2015
Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č.320/2001 25.03.2019
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.3/2019 26.06.2019
Směrnice - plán činnosti orgánu obce při vzniku mimořádné události 25.03.2019
Směrnice o příspěvku na školku 1.10.2021
Směrnice o příspěvku na školku - formulář 1.10.2021